The perceptions of school administrators concerning “merit” concept: A metaphor study
Ramazan Gök 1 *
More Detail
1 Akdeniz University, Faculty of Education, Turkey
* Corresponding Author

Abstract

The aim of this study is to evaluate the perceptions of school principals and teachers about the concept of merit by means of metaphors. Metaphor has been used as a data collection method. The research data were obtained from 185 administrators working in public primary and secondary schools in five central districts of Antalya/Turkey. Easily accessible case sampling, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study group. The data were subjected to inductive content analysis by using metaphorical analysis. One hundred and nine metaphors produced by the participants were used in the analysis process. The findings show that the participants mostly likened the concept of merit to scale, tree, mother, ant, driving license, dress, ladder, car, and water. As a result, it is seen that the participants consider the concept of merit in the context of their hierarchical status and associate them with the features that managers should have. On the whole, school administrators explained the concept of merit in terms of suitability to the task, being capable, fair, indispensable, open to development, diligent, integrative, original and visionary, and being focused on career steps. In particular, it is important that competent managers are seen as people who give confidence to their environment, make the right decisions, and act as mentors. In addition, the perception of merit as a means of promotion in career steps is another important result of the study.

Keywords

References

 • Akbaşlı, S. & Diş, O. (2019). Competencies of school managers as a leader according to teachers' views. International Journal of Leadership Studies: Theory and Practice, 2(2), 86-102.
 • Akin-Kösterelioğlu, M. (2014). Metaphoric perception of preservice teachers towards the concept of school administrator. Zeitschrift für die Welt der Türken, 6(3), 115-133.
 • Arnett, R. C. (1999). Metaphorical guidance: Administration as building and renovation, Journal of Educational Administration, 37(1), 80-89.
 • Ateş, M. (1995). Public services recruitment systems and policies a review on the implementation in Turkey. Ankara: DPT.
 • Aykaç, B. (1990). Personel yönetiminde yeterlik ilkesi. Amme İdaresi Dergisi, 23(4), 91-109.
 • Binbaşıoğlu, C. (1978). Eğitim yöneticiliği. Ankara: Binbaşıoğlu.
 • Brown, P., & Tannock, S. (2009). Education, meritocracy and the global war for talent. Journal of Education Policy, 24(4), 377-392.
 • Bucaktepe, A. (2014). Ideas on the evaluation of the civil service and civil servants. Gazi University Faculty of Law Review, 18(3), 459-490.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem.
 • Castilla, E. & Benard S. (2010). The paradox of meritocracy in organizations. Administrative Science Quarterly, 55(4), 543-576.
 • Diler, K. İ. (2018). Kamu personel hukukunda liyakat ilkesi [Unpublished master’s dissertation]. Institute of Educational Sciences, Ankara University, Turkey.
 • Ergül, E . (2017). Mevlânâ perspektifinden kamu yönetiminde liyakat ve ehliyet ilkesi. Ombudsman Akademik, 6, 79-105.
 • Ergun, T. (2004). Kamu yönetimi: Kuram, siyasa, uygulama. Ankara: TODAİE.
 • Evcim, U. (2008). Örgüt kültürünün algılanmasında metaforların rolü [Unpublished master’s dissertation]. Institute of Educational Sciences, Gazi University, Turkey.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N., & Hyun, H. (2011). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill
 • Gök, R. (2017). Türk eğitim sisteminde meritokrasi ve liyakat esaslı yönetici yetiştirme, atama, değerlendirme sistemi ile liyakatlı yönetici niteliklerinin incelenmesi: Bir karma yöntem araştırması [Unpublished doctoral dissertation]. Institute of Educational Sciences, Antalya University, Tukey.
 • Gökdeniz, K., Aydemir, V., & Çağan, S. (2017). Cumhuriyet sonrası Türk kamu yönetimi’nde liyakat sistemi uygulamaları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 200-215.
 • Günay, A. & Çarıkçı, İ. H. (2019). İnsan kaynakları işe alım süreçlerinde kullanılan psikoteknik testlere ilişkin bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(23), 178-194.
 • Günay, Ö. F. (2005). Türkiye’de kamu yöneticisi nasıl yetiştirilmelidir? Ankara: Turhan.
 • Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi (Çev. Edit. S. Turan). Ankara: Nobel.
 • Karagözoğlu, A. A. (2013). Eğitim kurumları yötecisi yetiştirme ve atamada meritokrasi. (Unpublished master’s dissertation). Fırat University, Turkey.
 • Karatepe, S., & Kurnaz, S. (2019). Kamu yönetiminde liyakat ilkesi: İngiltere örneği üzerinden Türkiye için bir değerlendirme. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(46), 77-104.
 • Kaya, Y. K. (1999). Eğitim yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki uygulama. Ankara: Bilim.
 • Kiycak, Ö. (2014). Çözülüş asri şiirinin kahramanlari olarak yönetenlerde liyâkat ve adâlet duygusu. Electronic Turkish Studies, 9(3), 893-915.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
 • Leblebici, D. N. (2008). Yönetim bilimi açısından klasik dönemi hatırlamaya ilişkin bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 99-118.
 • Littler, J. (2017). Against Meritocracy. Abingdon, NY: Routledge.
 • Özdemir, A. (2013). Okul yöneticilerindeki adalet ve liyakat ile öğretmenlerdeki sadakat ve gayret arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 19(1), 99-117.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban, A. (2006). An investigation of the concept of teacher among prospective teachers through metaphor analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 509-522.
 • State Personnel Law [SPL]. (1965). State Personnel Law. Official Gazzette (Number: 12056). www.resmigazete.gov.tr
 • Şahin, A. & Sabancı, A. (2018). Pedagojik formasyon eğitimi öğrencilerinin okul yöneticileri ile öğretmenlere ilişkin algıları: Metafor çalışması. Turkish Studies, 13(4), 1057-1082.
 • Şahin, B. & Şahin, İ. (2016). Türk kamu kurumlarında liyakatın etkin haline getirilebilmesi adına bir öneri: Emniyet teşkilatı örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 98-113.
 • Şahin, B. (2016). Kamu personel sisteminde işe girme ve yükselmede çağdaş liyakat kavramları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 231- 242.
 • Sayan, İ. Ö. (2017). Liyakat, performans değerlendirme ve sözleşmeli istihdam üzerine. Van Yüzüncü Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(4), 1-7.
 • Semerci, Ç. (2007). “Program geliştirme” kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilkğretim programlarına farklı bir bakış. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 125-140
 • Sezer, Y. (2003). Kamu hizmetine girme hakkı ve liyakat ilkesi açısından istisnai memurluklar. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(3-4), 173-193.
 • Turkish Language Association [TLA]. (2019). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. http://www.sozluk.gov.tr/
 • Tepebaşılı, F. (2013). Metafor yazıları. Konya, Çizgi.
 • Tortop, N. (1982). Personel yönetimi. Ankara
 • Uz, A. (2011). Anayasal bir hak olarak kamu hizmetine girme hakkı ve liyakat ilkesi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 59-94
 • Visser-Wijnveen, G. J., Van Driel, J. H., Van der Rijst, R. M., Verloop, N., & Visser, A. (2009). The relationship between academics' conceptions of knowledge, research and teaching–a metaphor study. Teaching in Higher Education, 14(6), 673-686.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, G. (2016). Türk kamu yönetiminde liyakat ilkesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(8), 140-180.
 • Young, M. (1970). The rise of the meritocracy, 1870-2033: an essay on education and equality. London: Penguin.

License

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.